ข่าวอีพีจี
EPG และ VTH มอบทุนการศึกษา แก่บุตรพนักงาน / EPG and VTH provide provided scholarships for the personnel’s children
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG) และ บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด (VTH) มอบทุนการศึกษาจำนวน 18 ทุน (ไม่มีเงื่อนไข) ให้แก่บุตรพนักงานของบริษัทในกลุ่ม ที่มีผลการเรียนดี และศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาตร์ วิศวกรรม และ คุรุศาสตร์ พร้อมเปิดโอกาสการฝึกงานในกลุ่มบริษัท ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างบุคคลากรเพื่อรองรับการเติบโตตามแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “Thailand 4.0.” เมื่อ 29 กันยายน 2560 โดยการมอบทุนนวัตกรรมในครั้งนี้เป็นการมอบทุนพิเศษเพิ่มเติมจากทุนการศึกษาบุตรหลานพนักงานที่จัดเป็นประจำทุกปี

On the 29th September 2017 the Eastern Polymer Group (EPG) and the Vitoorapakorn Holding (VTH) provided 18 scholarships (unconditional) for the personnel’s children with outstanding academic performance that studies in Post-secondary level. This specific scholarships are provided to the personnel children that enroll