ข่าวอีพีจี
กลุ่มบริษัท EPG มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน / EPG provide the scholarship for Employee’s Family
ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน ของกลุ่มบริษัท EPG เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของพนักงานซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญขององค์กร งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2561 โดยจัดพร้อมกัน 2 แห่ง ได้แก่ EPG สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ และ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง ในปี 2561 กลุ่มบริษัท EPG ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 1,308 ทุน รวมมูลค่าประมาณ 5 ล้านบาท

Dr. Pawat Vitoorapakorn Chief Executive Officer and Management of Eastern Polymer group Plc. award the scholarship for Employee’s Family in order to encourage employee and lighten the cost in their family. The event took place during 21- 22nd of April 2018 at two locations which are at EPG head office located in Samutprakarn and at Star Hotel, Rayong. In the year of 2018, the company able to provide total of 1,308 scholarships which can be approximated to 5 Million Baht