ข่าวอีพีจี
EPG จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 / EPG Held the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คุณวัชรา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการ ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัท และ ผู้บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

On July 23, 2021, Mr. Vachara Tuntariyanond, Chairman of the Board, Dr. Pawat Vitoorapakorn, Vice Chairman and Chief Executive Officer, as well as the Board of Directors and Executive of Eastern Polymer Group Public Company Limited (EPG), attended the 2021 Annual General Meeting of Shareholders via e-conference.