ข้อมูลบริษัท

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ "อีพีจี"

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “EPG”) ดำเนินธุรกิจในลักษณะการลงทุนในบริษัทอื่น หรือ Holding Company ปัจจุบัน EPG มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจแปรรูปพลาสติกที่มีนวัตกรรมที่สร้างความแตกต่าง ได้แก่

  • 1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น
  • 2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งยานยนต์
  • 3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก
  • 4. ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ
  • 5. ธุรกิจเพื่อการวิจัยและพัฒนา
  • 6. ธุรกิจร่วมทุน