สารจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2559 นับเป็นปีแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อ 13 ตุลาคม 2559 ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ขอน้อมนำแนวพระบรมราโชวาทและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม เป็นธรรม ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2559 จนถึงไตรมาสแรกปี 2560 ที่ผ่านมา นับเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายอีกปีหนึ่งของบริษัท ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลก อาทิ การเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา / ผลการลงประชามติแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) / เงินทุนไหลออกจากจีนและค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าลง / เศรษฐกิจในอาเซียนที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น และราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ด้านเศรษฐกิจในประเทศเติบโตขึ้นร้อยละ 3.2 มีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายของภาครัฐ ภาคการผลิต การลงทุนภาคเอกชน และการบริโภคครัวเรือน เป็นต้น บริษัทตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและใช้กลยุทธ์หลักในการดำเนินงาน คือการขยายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดในกลุ่มอาเซียน และมุ่งเน้นพัฒนาสินค้านวัตกรรม รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้สามารถอยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

สำหรับผลประกอบการปี 59/60 มีรายได้จากการขายรวม 9,279.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 และมีกำไรสุทธิรวม 1,382.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แม้ว่าในบางธุรกิจจะได้รับผลกระทบบ้างจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่บริษัทสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ตามที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ จากการพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 59/60 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 59/60 เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420 ล้านบาท หากรวมทั้งปีจะมีการจ่ายปันผลรวม 700 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.6 ของผลกำไรสุทธิ (Payout ratio)

ความสำเร็จของกลุ่มบริษัท คือ การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม การเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระดับโลก เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

องค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ (Creative Innovation Organization)

บริษัทใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยมุ่งหวังสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องมั่นคง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ Thailand 4.0 เพื่อต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

จากการมุ่งมั่นทุ่มเทสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล Outstanding innovative company จากผลงาน Aeroklas Canopy นวัตกรรมหลังคาพลาสติกครอบกระบะรถปิกอัพ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร นอกจากนี้ บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด (EIC) บริษัทย่อยของบริษัทได้รับการรับรองความสามารถในการทดสอบผลิตภัณฑ์พลาสติก สี และชิ้นส่วนตกแต่งยานยนต์ภายใน Ford Laboratory Accreditation จาก Ford Motor Research and Engineering (Nanjing) Co.,Ltd ทำให้สามารถให้บริการและรองรับการทดสอบจาก Ford รวมถึงให้บริการทดสอบกับผู้ส่งชิ้นส่วนของ Ford ทั่วโลกได้ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับโลก

การทำธุรกิจในตลาดโลก (Global Market)

ช่วงปีที่ผ่านมาแอร์โรเฟลกซ์ เน้นการทำตลาดในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย ด้านแอร์โรคลาสและTJM ผนึกกำลังเดินสายแนะนำสินค้านวัตกรรมภายในงานแสดงสินค้ายานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ระดับโลก อาทิ งาน Sema Show 2016 ณ ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ TJM Product Pty. ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญากับร้านค้าแบรนด์ TJM เพื่อกระชับพื้นขายให้ครอบคลุมลดลง (coverage area) ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนร้านค้า TJM ได้ในอนาคต รวมถึงเริ่มนำระบบ Supplier Partnership program มาใช้บริหารสินค้ากับร้านค้า TJM ด้านอีพีพี จัดทำแบรนด์ใหม่ คือ ‘eici’ ‘อีซี่’ เพื่อขยายตลาดไปยังสินค้าราคาประหยัดซึ่งมีตลาดใหญ่กว่าตลาดพรีเมี่ยมโดยเริ่มทำตลาดในประเทศและต่างประเทศในโซนเอเชียตะวันวันออกเฉียงใต้

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (To create Sustainable Growth)

เพื่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนบริษัทยังคงปลูกฝังแนวคิดคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้คุณธรรมในการบริหารงาน โดยยึดหลักปรัชญาบริษัท “รับจากสังคม คืนสู่สังคม” การเติบโตของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยังคงยึดมั่นตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะเติบโตขึ้นด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์พัฒนาสินค้าคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยดำเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณ พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้สนับสนุนในทุกๆ ด้าน ที่ให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจกลุ่มบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่ากลุ่มบริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นเต็มความสามารถและใช้ความรอบคอบ พร้อมคุณธรรมเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

นายวัชรา ตันตริยานนท์
(ประธานกรรมการ)

ดร. ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)